ULTRA เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้โดยลดการสูญเสียพลังงาน

ในรูปความร้อนโดยการปรับปรุงการเคลื่อนไหลของกระแสไฟฟ้า ตามทฤษฎี การสูญเสีย

พลังงานความร้อนจากความต้านทานไฟฟ้าโดยการลดการสูญเสียพลังงาน หรือทำให้เกิด

การใช้พลังงานน้อยลง คือการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพนั่นเอง

ULTRA เป็นอุปกรณ์ที่เกิดสภาวะ ตัวนำยิ่งยวดในอุณหภูมิปกติ โดยเกิด

จากปฎิกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสารประกอบในตัวอุปกรณ์เพื่อให้เกิดสภาวะ

ตัวนำยิ่งยวด และไหล เข้าในวงจรไฟฟ้าเพื่อลดความต้านทาน

ทางไฟฟ้าโดยการ เชื่อมต่อในแบบขนานเข้าไปกับระบบ เพื่อลดความต้านทาน

ทางไฟฟ้าดังนั้นมันจึงสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันสามารถประหยัดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ULTRA ภายในประกอบด้วยสารประกอบออกไซด์ กับเซรามิก และออกไซด์

ของโลหะ หรือที่ เรียกว่า Cupratesที่ทำให้เกิดเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี

ที่ เกิดสภาวะตัวนำยิ่งยวด โดยการปรากฏการณ์ของรังสีอินฟราเรด และ ชั้น

ในเป็นแผ่นเคลือบด้วยเซรามิค สำหรับทำหน้าที่ดูดซับการสะท้อนพลังงาน

ที่เกิดขึ้นภายใน

 

ดังนั้นเมื่อทำการติดตั้งในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ จะทำให้เกิดการสลับกันของ

สนามแม่เหล็กแล้ว มันจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

และทำให้ปริมาณพลังงานเพิ่มขึ้น ระหว่างคู่อิเล็กตรอนทำให้เกิดการเคลื่อนที่

โดยใช้พลังงานที่น้อยลง เพราะมีพลังงาที่เกิดจาก สภาวะตัวนำยิ่งยวด

ที่เรียกว่า คูเปอร์แพร์ (Cooper pair)

อิเล็กตรอนที่ถูกจัดเรียงใหม่ให้เป็นระเบียบแบบ คูเปอร์แพร์ ( Cooper Pair )

(อิเล็กตรอนจับตัวเป็นคู่ๆและหมุนสปินสวนทิศทางกัน)ทำให้เกิดคุณสมบัติ

ของการเป็นตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด Superconductor ) เมื่อ ต่อเข้ากับ

ระบบไฟฟ้า คือสายส่งไฟฟ้าคู่ คูเปอร์ ( Cooper Pair ) ของอิเล็กตรอนในตัวนำ

ยิ่งยวดจะเดินทางทะลุทะลวงสู่สายส่งไฟฟ้าไปได้ไกลระยะหนึ่ง

ทำให้ระบบมีสภาพความเป็นตัวนำดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการสูญเสียในระบบลดลง โดย

เฉพาะภาระโหลดที่เป็นตัวเหนี่ยวนำ (Inductive load)

- โหลดที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำเท่ากับ 60% หรือมากกว่า

จะสามารถเห็นผลของอัตราการประหยัดและ

ประสิทธิภาพของตัว ULTRAได้เป็นอย่างดี

- โหลดที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำรวมไปด้วยอุปกรณ์เช่นตู้เย็น, มอเตอร์,

เครื่องปรับอากาศคอมเพรสเซอร์เครื่อง

ซักผ้าและอื่น ๆ

- ULTRA สำหรับ โหลดผสม (Complex load: Inductive + Resistive)

อัตราการประหยัดพลังงานประมาณ 8 -12 %

- ประสิทธิภาพสูงสุดของ ULTRA ควรคำนึงถึงหัวข้อต่อไปนี้:

1.สถานที่ที่มีปัจจัยภาระงานเกินกว่า 70% ของปัจจัยงาน

2.โหลดที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำมากกว่า 60%